www.taxslovenia.com

PRISPEVKI ZA POPOLDANSKI S.P. 

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (t.i. popoldanski s.p.), morajo plačevati prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen, prispevek za zdravstvo in tretji prispevek, ki ga mora popoldanski s.p. plačevati, ne glede na to, ali ustvari promet ali ne, pa je prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ).

V naslednji tabeli ponazarjamo, katere prispevke, na katere vplačilne račune in v kateri višini je potrebno plačati za januar do marec 2024:

VRSTA PRISPEVKA TRR SKLIC ZNESEK (EUR) ROK PLAČILA
zdravstvo; 6,36 % SI56 01100 888 3000 073 SI19-dav.št.-45004 35,15 do 20. v naslednjem mesecu
zdravstvo; poškodba pri delu SI56 01100 888 3000 073 SI19-dav.št.-45004 11,72 do 20. v naslednjem mesecu
ZZ SKUPAJ

46,87

PIZ SI56 01100 888 2000 003 SI19-dav.št.-45008 42,19 do 20. v naslednjem mesecu
akontacija davka iz dejavnosti SI56 01100 888 1000 030 SI19-dav.št.-40002 individualen do 20. v naslednjem mesecu

V naslednji tabeli ponazarjamo, katere prispevke, na katere vplačilne račune in v kateri višini je potrebno plačati za april do december 2023:

VRSTA PRISPEVKA TRR SKLIC ZNESEK (EUR) ROK PLAČILA
zdravstvo; 6,36 % SI56 01100 888 3000 073 SI19-dav.št.-45004 32,18 do 20. v naslednjem mesecu
zdravstvo; poškodba pri delu SI56 01100 888 3000 073 SI19-dav.št.-45004 10,73 do 20. v naslednjem mesecu
ZZ SKUPAJ

42,91

PIZ SI56 01100 888 2000 003 SI19-dav.št.-45008 42,19 do 20. v naslednjem mesecu
akontacija davka iz dejavnosti SI56 01100 888 1000 030 SI19-dav.št.-40002 individualen do 20. v naslednjem mesecu
PLAČILA MESEČNIH PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST Z ENIM e-RAČUNOM

Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost le z enim plačilom oziroma e-računom.


Doslej je Finančna uprava RS (FURS) omogočala združitev tistih plačil, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun – IBAN. Osebe z dejavnostjo so tako morale mesečno plačevati trem različnim javnofinančnim blagajnam: (proračunu Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje).

FURS bo plačevanje obveznosti na podlagi e-računa uvajal postopoma. Sprva bo rešitev na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd.) in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost.

Kako bo potekalo plačevanje?

Zavezanec bo lahko še vedno uporabljal način plačevanja obveznosti, kot ga je do sedaj. Še vedno bo lahko s plačilnimi nalogi plačeval vsako obveznost posebej ali pa bo na enem plačilnem nalogu združil tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno. 

Lahko pa se bo odločil za poenostavitev plačevanja. V tem primeru se bo moral pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa. FURS bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo FURS poslal zavezancu (preko njegove banke) v obliki e-računa.

Zavezanci že lahko v svojih bankah začnejo s postopki registracije za prejemnika e-računa. Prve e-račune pa bo FURS izdal po 15. juniju, ko se izteče rok za predložitev obračunov prispevkov za socialno varnost za maj 2019.

Katere vse obveznosti bo lahko zavezanec plačal na enem e-računu?

Zavezanec bo lahko vsak mesec na enem e-računu plačal vse štiri prispevke za socialno varnost:

  • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • prispevke za zdravstveno zavarovanje,
  • prispevke za starševsko varstvo,
  • prispevke za primer brezposelnosti.

Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in plačilo te obveznosti. Roka se glede tega nista spreminjala. Omenjene obračune je treba preko eDavkov predložiti do 15. v mesecu, zneske pa je treba poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. E-račun bo tako izdan po predložitvi obračuna.

Akontacijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com