www.taxslovenia.com

Registracija za DDV je obvezna, ko opravljam ali prejemam storitve iz EU

Z DDV je obdavčena vsaka dobava blaga ali storitev, razen če tega ni zakonsko oproščena.

Davčni zavezanec je po 5. členu Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1) vsaka pravna in fizična oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost v Republiki Sloveniji, ne glede na namen ali rezultat. ZDDV-1 kot ekonomsko dejavnost opredeljuje vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko, storitveno dejavnost pa tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic v namene trajnega doseganja dohodka.

Pri davčnih zavezancih, slovenska zakonodaja priznava tudi tako imenovane »male davčne zavezance«. Ta izraz zajema vse fizične oz. pravne osebe, ki z opravljanjem ekonomske dejavnosti ne presežejo 50.000 EUR prometa oz. 7.500 EUR katastrskih dohodkov. Mali davčni zavezanci ne obračunavajo DDV, prav tako pa nimajo pravice do odbitka pri nabavi blaga oz. storitev. Mali davčni zavezanci lahko davčnemu organu kadarkoli predložijo zahtevek za izdajo ID številke za DDV, vendar je diskrecijska pravica finančne uprave, da jo izda ali ne izda.

Slovenska zakonodaja razlikuje med identifikacijo z redno ID-številko in posebno ID-številko. Obveznost identifikacije malih davčnih zavezancev prikazujeta spodnjih dve tabeli.


Opravljanje storitev za tujega zavezanca (izdani računi):

 

Kraj obdavčitve

Identifikacija

Vrsta opravljene storitve s strani zavezanca

Pravilo glede obdavčitve

Država

Redna ID-št.

Posebna ID-št.

Storitve iz 25. čl. ZDDV-1 opravljene davčnemu zavezancu

Po prejemniku storitve

Druga država članica

 -

 

 

 

tretja država

-

-

Storitve iz 25. Člena ZDDV-1 opravljene davčnemu nezavezancu

Po izvajalcu storitve

Slovenija

-

Storitve posrednikov, opravljene nezavezancem, razen storitev v zvezi z nepremičninami

Po kraju glavne transakcije

Druga DČ ali tretja država

 

-

-

 

Slovenija

-

Storitve posrednikov, opravljene v zvezi z nepremičninami komurkoli

Kraj nepremičnine

Druga DČ ali tretja država

-

 

-

 

Slovenija

-

Storitve v zvezi z nepremičninami, opravljene komurkoli

Kraj nepremičnine

Druga DČ ali tretja država

-

 

-

 

Slovenija

-

Prevozne storitve:

 

 

 

-

Prevoz potnikov

Kraj, kjer je opravljena prevozna pot

 

Druga DČ / tretja država

-

 

Slovenija

 

 

 

Prevoz blaga zunaj EU, pravljen nezavezancu

 

Kraj, kjer je opravljena prevozna pot

 

Druga DČ ali tretja država

 

-

 

 

Slovenija

 

 

 

Prevoz blaga znotraj EU, opravljen 

nezavezancu

Kraj, kjer se pot začne

Druga DČ/tretja država

 

-

 

 

Slovenija

 

 

Storitve v zvezi z vstopninami za razne prireditve in zabave

Kraj prireditve

Druga DČ/tretja država

-

 

-

Slovenija

 

 

Storitve, s področij kulture, umetnosti, športa (npr. sejmi, razstave…)

Kraj dejanske izvedbe

Druga DČ ali tretja država

 

-

 

 

-

Slovenija

 

 

Cenitve in delo na nepremičninah opravljeni nezavezancem 

Kraj dejanske izvedbe

Druga DČ/tretja država

 

-

 

 

-

Slovenija

 

 

Restavracijske storitve in catering

Kraj dejanske izvedbe

Druga DČ/tretja država

 

-

 

 

-

Slovenija

 

 

Restavracijske storitve in caterin na ladjah, vlakih, zrakoplovih

Kraj pričetka prevoza

Druga DČ/tretja država

 

-

 

 

-

Slovenija

 

 

Najem prevoznih sredstev

Po kraju prejemnika

Druga DČ

 

Identifikacija mini VEM

tretja država

-

 

-

 

Slovenija

 

-

 

Storitve, kot so prenos in odstop avtorskih pravic, oglaševanje, svetovanje, inženirske storitve, bančne in finančne in zavarovalne storitve opravljene nezavezancem zunaj EU

Kraj prejemnika storitve

Tretja država

-

-


Redna ID-številka za DDV se izda za vse opravljene storitve po 25. členu ZDDV-1 samo,
če je kraj obdavčitve Republika Slovenija in promet v zadnjih dvanajstih mesecih preseže
50.000 EUR.


Prejemanje storitev od tujega zavezanca (prejeti računi):

 

Kraj obdavčitve

Identifikacija

Storitve prejete od tujca - davčnega zavezanca

Pravilo glede obdavčitve

Država

Redna ID-št.

Posebna ID-št. 

Storitve iz 25. člena ZDDV-1, prejete od davčnega zavezanca iz druge DČ

Po prejemniku storitve

Slovenija

-

Storitve iz 25. člena ZDDV-1, prejete od davčnega zavezanca iz tretje države

Po prejemniku storitve

Slovenija

-


Posebno ID-št. za DDV mora vsak mali davčni zavezanec pridobiti le za storitve iz 25.
člena ZDDV-1, kadar:

 • so storitve prejete od davčnega zavezanca iz držav EU ali tretjih držav oz.
 • kadar so storitve opravljene za davčnega zavezanca iz drugih držav EU;


Registracija posebne ID-št. za DDV ni obvezna, če:

 • je storitev, ki jo opravljamo ali prejemamo, oproščena po ZDDV-1,
 • izdajamo račun prejemniku storitve s sedežem v tretji državi,
 • izdajamo račun prejemniku storitve, ki ni zavezanec za DDV v drugi državi članici
  EU.

Mesečna obveznost poročanja


Za pridobitev ID-št. vrednost opravljenega prometa ni pomembna. S posebno ID-št. se
davčna obveznost prevali na tujega davčnega zavezanca. Obveznosti po prejemu
posebne ID-št. obsegajo:

 • mesečni obračun DDV z obrazcem DDV-O, kjer se izpolni le pozicija 12,
 • mesečno poročanje o opravljenih storitvah tujemu (EU) davčnemu zavezancu z
  obrazcem RP-O.

Oba obrazca se oddata do 20. v naslednjem mesecu preko E-davkov.

E: office@taxslovenia.com  /  T: 059 071 706  /  www.taxslovenia.com